+31 55 312 44 65

+31 55 312 44 65

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DUTCH RESIN GROUP B.V. Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden worden onder andere de volgende definities gehanteerd:
Verkoper: DUTCH RESIN GROUP B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn , verkoopkantoor te Apeldoorn ; Algemene voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst van verkoper afneemt.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn dezealgemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, overeenkomsten van koop, verkoop en leveringen van alle goederen en diensten van, met respectievelijk door verkoper.
2. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het plaatsen van een bestelling.
3. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde (inkoop)-voorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze algemene voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Zodanige afwijking heeft alleen gelding ten aanzien van de overeenkomst in het kadre waarvan zij is overeengekomen.

Artikel 3. OFFERTES, BESTELLINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
1. Alle door verkoper uitge brachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het gaat om een schriftelijke offerte waarin uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
2. Verkoper kan een vrijblijvende offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding of bestelling herroepen. Offertes zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3. Tenzij verkoper anders heeft aangegeven vervalt een offerte in elk geval nadat 30 kalenderdagen zijn verstreken vanaf de dagtekening van de offerte respectievelijk, in geval van een mondelinge offerte, de datum waarop verkoper de offerte heeft uitgebracht.
4. Tenzij koper een schriftelijke offerte heeft aanvaard, bindt een bestelling van goederen of een opdracht tot het verrichten van diensten verkoper slechts indien en nadat hij de bestelling of opdracht schriftelijk heeft bevestigd of, voor de koper waarneembaar, tot de uitvoering daarvan is overgegaan.

Artikel 4. PRIJZEN
1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in Euro en zijn deze exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
2. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze bestelling, ongeacht een vro eger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd.
3. Koper is verplicht de kosten van de min- of meerlevering als bedoeld in artikel 5.4 aan Verkoper te voldoen.

Artikel 5. LEVERING
1. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.
2. Het rapport van de vervoerder vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering, indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen. In geval van een dergelijke weigering komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper. Bij weigering van inontvangstname van de goederen zalverkoper deze tot 30 dagen na het aanbod tot levering opslaan. Verkoper zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betalingen indien betaling nog niet is verricht. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerehctigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
3. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van vier maanden, vanaf de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is.
4. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegestaan, met dien verstande dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen, zulks met een minimum van 1 kilogram respectievelijk 1 liter.
5. In geval van door verkoper te verrichten werkzaamheden zal koper alle noodzakelijke medewerking verlenen tot de uitvoering daarvan. Alle extra kosten die voor verkoper ontstaan ten gevolge van niet of nie-tijdige medewerking door koper zijn voor diens rekening.

Artikel 6. LEVERINGSTERMIJN
1. Een leveringstermijn begint niet eerder te lopen dan op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van een door koper te verrichten vooruitbetaling of van door hem ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te verschaffen informatie en/of zaken vangt de termijn niet eerder aan dan op het moment dat verkoper een en ander volledig heeft ontvangen.
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat het om een fatale termijn gaat, leidt termijnoverschrijding slechts tot verzuim van verkoper en tot de bevoegdheid van koper om de overeenkomst te ontbinden, indien koper na ommekomst van de leveringstermijn een nadere redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld waarbinnen verkoper diens verplichting niet alsnog is nagekomen. Koper is in dat geval slechts tot ontbinding bevoegd indien het eventueel door hem geleden nadeel niet op andere wijze kan worden ondervangen.

Artikel 7. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke al dan niet voorzienbare omstandigheid buiten de macht van verkoper waardoor deze wordt bemoeilijkt in de nakoming van de overeenkomst, zoals– maar niet beperkt tot – het om welke reden dan ook tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, staking van personeel of van de toevoer van energie of water, tekort aan grondstoffen, (oorlogs)gevaar, sabotage, overstroming,brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen. In geval van overmacht is verkoper niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voor koper voortvloeiende schade en kan verkoper te zijner keuze de nakoming van zijn verplichtingen opschorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. In geval van zodanige ontbinding heeft koper geen recht op restitutie door verkoper van betalingen ter zake van reeds verrichte prestaties tenzij koper aantoont ten gevolg van de niet volledige uitvoering van de overeenkomst niet gebaat te zijn door deze prestaties.

Artikel 8. BETALING
1. Koper is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op de door verkoper aangegeven wijze. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
2. Facturen worden geacht door koper akkoord te zijn bevonden indien koper niet binnen acht kalenderdagen na factuurdatum daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij automatisch in verzuim en is hij aan verkoper een direct opeisbare rente verschuldigd van 1,25% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien de wettelijke rente hoger is, is koper deze verschuldigd. Verkoper is voorts bevoegd om de uitvoering van enige met koper gesloten overeenkomst op te schorten totdatalsnog volledige betaling is ontvangen.
4. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn ontstaan, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag (het factuurbedrag vermeerderd met volgens lid 3
van dit artikel verschuldigde rente) met een minimum van EUR 125,-.
6. In geval van (a) surséance van betaling, faillissement van koper of aanvraag van het faillissement van koper, (b) ontbinding van de vennootschap van koper, (c) (besluit van koper tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van koper, (d) beslag op een belangrijk deel van het vermogen van koper, (e) het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet-volledig nakomen door koper van enige contractuele verplichting, worden alle bedragen welke koper uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. In de hiervoor aangegeven gevallen is verkoper bovendien bevoegd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de overige rechten van verkoper.
7. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is koper tevens alle kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 9. VOORUITBETALING / ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd hetrecht van verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente door koper.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Verkoper blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang koper de vorderingen van verkoper terzake al hetgeen koper aan verkoper is verschuldigd uit hoofde van of in verband met leveringen of verrichtte werkzaamheden niet heeft voldaan. Koper dient de door verkoper geleverde zaken zodanig op te slaan dat kenbaar is dat deze eigendom zijn van verkoper.
2. In geval van niet-tijdige betaling is verkoper bevoegd de hem in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waartoe koper alle vereiste medewerking zal verlenen

Artikel 11. RETOURZENDINGEN
1. Retourzendingen worden niet door verkoper geaccepteerd dan nadat daarover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden. 2. Alle kosten van een door verkoper geaccepteerde retourzending komen voor rekening van koper.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Verkoper is niet aa nsprakelijk voor schade die koper in verband met een met verkoper gesloten overeenkomst lijdt, tenzij koper aantoont dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van toerekenbaar tekortschieten of een onrechtmatige gedraging van verkoper.
2. Terzake adviezen, die verkoper verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van advies gerichte
overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs- en/of stagnatieschade. 4. In geval niettegenstaande de in voorgaande artikelleden vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen toch enige aansprakelijkheid op verkoper mocht rusten, dan zal de schadevergoedingsverplichting van verkoper in ieder geval beperkt zijn tot vergoeding van maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat verkoper aan koper terzake de betreffende overeenkomst in rekening heeft gebracht.
5. Koper zal verkoper dienen te vrijwaren ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met door verkoper geleverde goederen of door hem verrichte werkzaamheden, voor zover deze schade niet krachtens de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voor rekening komt van verkoper.

Artikel 13. GARANTIE
1. Op geleverde goederen of verrichte werkzaamheden wordt door verkoper geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen
uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De uitdrukkelijk overeengekomen garantie is niet van toepassing op gebreken welke zijn ontstaan door normale slijtage,
onzorgvuldig en ondeskundig gebruik, ongelukken of van buiten komend onheil zoals brand of wateroverlast, of indien de goederen
zonder schriftelijke toestemming van verkoper door of in opdracht van koper zijn gewijzigd of gerepareerd.
3. De uitdrukkelijk overeengekomen garantie geldt slechts indien en zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. 4. De kosten v an (herstel)werkzaamheden, welke werkzaamheden niet vallen onder de uitdrukkelijk overeengekomen garantie,
zullen door verkoper aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op deze algemene voorwaarden en de met verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, met verkoper gesloten overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door verkoper uitgebrachte offertes en door verkoper verstrekte adviezen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van verkoper zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Deze Algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 72675470 These Terms and Conditions are available at the chamber of Commerce Apeldoorn, the Netherlands under number 72675470

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Start typing to see products you are looking for.